Genoteerd aan andere beurzen: Obligaties ten laste van overheidslichamen 3.001.769,38 Diverse obligaties en aandelen 3.215.053,44 6.216.822,82 Alles gewaardeerd op de laatstbekende koersen per balans datum of lager, echter wat obligaties betreft niet boven pari. Niet officieel genoteerd: Inschrijving Schuldregister 3%% Interbanklening 1947 408.043,72 Diverse obligaties en aandelen 2.039.093,85 2.447.137,57 16.810.754,56 Alles gewaardeerd op de kostprijs of lager. wissels 13.854.472,32 De wisselportefeuille bestaat uit bankaccepten, promessen en handelswissels gewaardeerd op de nominale waarde; het nog niet verdiende disconto is opgenomen onder Credi teuren. ACCEPTDEBITEUREN 3.738.318,31 Hiertegenover staan Accepten en Accept door derden. debiteuren ƒ282.956.551,72 Opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van de nodig geoordeelde voorzieningen. deelnemingen 53.654.236,76 Omvattende onze deelnemingen in de N.V. Financierings maatschappij N.O.B. 15.650.000), Continental and Over seas Investments N.V. 10.000.000), Bankhaus H. J. Merck Co. (DM 3.000.000), Canneth Corporation Ltd. (Can. 1.000.000), Netherlands Overseas Corporation Canada Ltd. (Can. 250.000), Netherlands Overseas Corporation New York (US 250.000), Nederlands-Overzeese Beleg gingsmaatschappij N.V. 7.499.000), N.V. Nederlandse Liquidatiekas 599.000), N.O.B. Assurantiekantoor N.V. 100.000) en N.V. Administratiekantoor van de Neder landse Overzee Bank 10.000). De deelnemingen zijn opgenomen voor een veilig daaraan toe te kennen waarde. BANKGEBOUWEN 5.000.000, Gewaardeerd op de kostprijs verminderd met afschrijvin gen. Deze post omvat onze gebouwen te Amsterdam, Rot terdam, 's-Gravenhage en Hamburg. 27

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 29