1966 1967 1968 1969 of later TOELICHTING OP DE BALANS ALGEMEEN Alle tegoeden en vorderingen van de bank in vreemde valuta zijn, evenals de verplichtingen in vreemd geld, omgerekend tegen de koersen per balansdatum. DEBETZIJDE VAN DE BALANS KAS, KASSIER EN DAGGELDLENINGEN Opgenomen tegen de nominale waarde. Onder dit hoofd zijn mede opgenomen buitenlands bankpapier en coupons. BANKIERS IN BINNEN- EN BUITENLAND Vorderingen op banken, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder dit hoofd zijn mede opgenomen saldi bij ondernemingen waarin is deelgenomen ten bedrage van ƒ16.285.193,— SCHATKISTPAPIER Nederlands schatkistpapier vervallend in 1965 Gewaardeerd op de nominale waarde; de lopende rente en het nog niet verdiende disconto zijn opgenomen onder Debiteuren resp. Crediteuren. ANDER OVERHEIDSPAPIER Leningen op schuldbekentenis aan of onder garantie van Nederlandse provincies en gemeenten, alsmede buitenlands schatkistpapier. Gewaardeerd op de nominale waarde; de lopende rente en het nog niet verdiende disconto zijn opgenomen onder Debiteuren resp. Crediteuren. EFFECTEN EN SYNDICATEN Genoteerd aan de beurs te Amsterdam: Obligaties ten laste van overheidslichamen Diverse obligaties en aandelen 64.713.905,73 ƒ87.980.949,01 ƒ20.900.000,— 15.200.000,— 12.000.000,— 6.000.000,— 8.200.000,— ƒ62.300.000,- ƒ26.300.000,- 5.633.151,47 2.513.642,70 f 8.146.794,17 26

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 28