BEDRIJFSRESULTATEN De inkomsten uit interest, disconto, commissie en wisselkoers hebben 13.541.090,99 bedragen tegen 12.402.385,08 over het voorgaande boekjaar. De inkomsten uit deelnemingen bedroegen 2.334.100,77 tegen 2.193.339,07 in het boekjaar 1963/1964. De onkosten beliepen 9.35 5.058,38 tegen 8.250.757,82 in het voorgaande boekjaar. De bedrijfswinst inclusief het saldo Ao Po ad 2.810,59 na reservering voor debiteuren alsmede andere voorzieningen doch zonder reserveringen voor belastingen bedraagt 6.522.943,97 tegen 6.348.892,54. De bedrijfswinst ad 6.522.943,97 dient alsnog te worden verminderd met Afschrijving op bankgebouwen ad 719.606,89 Dotatie aan de onder het hoofd „Crediteuren" opgenomen reserve voor diverse doeleinden, waaruit o.a. de verschul digde belastingen dienen te worden betaald, ad 1.800.000,— 2.519.606,89 Van het resterende bedrag ad 4.003.337,08 komt overeenkomstig art. 17, 2e lid, van de Statuten aan: Aandeelhouders 4% dividend van 30.000.000,1.200.000, Van het alsdan resterende bedrag ad 2.803.337,08 komt overeenkomstig art. 17, 3e lid, van de Statuten aan: de Raad van Commissarissen en de Directie 700.131,62 Wij stellen U voor over de rest ad 2.103.205,46 als volgt te beschikken: Aandeelhouders 7% dividend van 30.000.000,2.100.000, Saldo naar nieuwe rekening 3.205,46 Zoals reeds eerder door ons is gepubliceerd, wordt voorgesteld naast het hierboven in de winstverdeling verwerkte dividend van 11% een uitkering van 10% in aandelen te doen ten laste van de agioreserve die in het totaal van de gepubliceerde reserve ad 35.500.000,is opgenomen. De desbetreffende mutaties zullen worden verwerkt in de balans per het einde van het boek jaar 1965/1966. De agioreserve zal na uitkering van het bedrag ad 3.000.000,nog 2.597.370,45 bedragen. De nieuw uit te geven aandelen zullen ten volle delen in de winst over het boekjaar 1965/1966 en volgende jaren. 18

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 20