N. Z. Nederlandse Liquidatiekas In het afgelopen boekjaar waren de omzetten op de termijn- markten dooreengenomen groter dan in het vorige boekjaar. Nadat het diplomatiek en economisch contact met Indo nesië in 1963 was hersteld en de verhoudingen sindsdien geleidelijk zijn verbeterd, is op de rubbertermijnmarkt een beperkt aantal contracten afgesloten ad 1420 ton ter waarde van rond 2,8 millioen. Mede door het afbrokkelend prijs peil en het ten gevolge daarvan verminderd depot, werd een vrij levendige activiteit ontplooid op de cacaotermijn- markt; de omzetten bereikten een niveau van 28.540 ton ter waarde van ƒ41,2 millioen tegenover 23.385 ton ter waarde van ƒ46,5 millioen in 1963/1964. Op de koffie- termijnmarkt kwamen geen zaken tot stand. De noteringen voor het Santos-contract werden met ingang van 25 mei 1965 geschorst. Besprekingen zijn evenwel gaande betref fende een Robusta-termijncontract, waaraan behoefte zou kunnen bestaan door de toenemende aanvoer van Indone sische koffie. In overleg met de Nederlandsche Vereeniging voor den Specerij enhandel werd met ingang van 7 april 1965 de termijnnotering voor zwarte peper geschorst. De note ringen voor witte peper bleven gehandhaafd, doch er kwamen geen termijnzaken tot stand. Op de aardappeltermijnmarkt beliep de omzet in het afgelopen boekjaar 169.875 ton ter waarde van 37,6 millioen tegenover 140.715 ton ter waarde van 19 millioen in 1963/1964. Voor consumptie-aardappelen verkregen producenten in de meeste landen, op grond van de met het voorgaande jaar vergeleken kleinere oogsten in West- Europa, betere prijzen. Op de peulvruchtentermijnmarkt werd in totaal 7.070 ton verhandeld ter waarde van bijna ƒ4 millioen tegen 10.620 ton ter waarde van 6,9 millioen in 1963/1964. Voor het lopende jaar moet met een ca. 20% lagere oogst worden gerekend, hetgeen zijn weerslag zal kunnen vinden op de omzetten op de termijnmarkt. In het algemeen laten de vooruitzichten voor de vennoot schap zich niet ongunstig aanzien. Wij menen dat op grond van de resultaten van de eerste maanden van het nieuwe boekjaar, de ontwikkeling in 1965/1966 met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. Gaarne maken wij melding van de prettige samenwerking met de Heren R. Mees Zoonen, welke instelling zoals bekend een 2 5 belang in de N.V. Nederlandse Liquidatiekas heeft. In het verslagjaar werd het kantoor te Amsterdam verplaatst van Keizers gracht 203 naar het pand Herengracht 554. Hoewel buiten het verslagjaar vallend, willen wij niet nalaten te dezer plaatse melding te maken van het feit dat begin december 1965 volledige overeenstemming werd be reikt over een samengaan van Mesdag Groeneveld's Bank N.V. te Groningen met onze instelling. Tot ons genoegen is de reactie van de zijde der aandeelhouders van genoemde bank op het door ons gedane bod bijzonder positief geweest. Wij mogen Mesdag Groeneveld's Bank N.V. thans als een belangrijke deelneming van onze instelling aan merken. Zoals wij reeds in ons bericht aan aandeelhouders van Mesdag Groeneveld's Bank N.V. mededeelden, willen wij het eigen regionale karakter van deze bank geheel handhaven. Mede gezien de versnelde economische ont wikkeling van de provincie Groningen zijn wij de over tuiging toegedaan dat deze fusie, waarbij de Raad van Commissarissen en de directie van Mesdag Groeneveld's Bank N.V. hun taak op gelijke wijze zullen voortzetten, een belangrijke versterking van de binnenlandse positie van onze bank betekent. DEELNEMINGEN VAN DE N.V. FINANCIERINGS MAATSCHAPPIJ N.O.B. Omtrent de gang van zaken bij de participaties van deze vennootschap zij, voor zover aanwezig, in eerste aanleg verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen. Ten aanzien van een aantal van deze instellingen zouden wij nog het volgende willen opmerken. Nederlandse Bank van Suid-Afrika Beperk De Zuidafrikaanse economie werd het afgelopen jaar gekenmerkt door een voortdurende stijging van de binnen landse vraag naar zowel kapitaal- als consumptiegoederen, onder invloed waarvan de opwaartse druk op het kosten- en prijspeil toenam. Een en ander heeft geresulteerd in een duidelijke verslechtering van de betalingsbalanspositie; dit heeft de regering genoodzaakt tot het nemen van restric tieve maatregelen, met name in de import- en credietsector. Ondanks de toenemende krapte op de geld- en kapitaal markt, kon de liquiditeit van het bedrijf in bevredigende mate worden gehandhaafd, terwijl in verschillende sectoren een verheugende uitbreiding van activiteiten mogelijk was. 16

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 18