door inbreng van de Europese Overzee Bank N.V. te Brussel, welke vennootschap tot dusver ons eigendom was. Dit heeft aan het einde van het verslagjaar plaats gevonden. Aangezien daarmede de belangrijkste 100% bancaire deel neming uit onze boeken is verdwenen en vervangen wordt door de 50% deelneming in de COIN, hebben wij besloten reeds per ultimo september 1965 de resterende kleinere 100% deelnemingen niet meer zoals voorheen in een ge combineerde balans te consolideren, zodat een dergelijke balans niet meer aan ons verslag is toegevoegd. Wat betreft de gang van zaken in de onderhavige verslag periode bij de Europese Overzee Bank N. V. kunnen wij van een zeer bevredigende ontwikkeling melding maken. Wij verwachten dat het bedrijf zich in het kader van de COIN zo mogelijk nog krachtiger dan tot dusver zal kunnen ontplooien. De gunstige gang van zaken gedurende het boekjaar 1964/1965 weerspiegelt zich in de balans per 3 o september 1965, welke een totaal van Bfr. 1.549,8 millioen toont tegenover Bfr. 1.394,6 millioen per ultimo september 1964. De aanzienlijk gestegen baten Heten toe extra-afschrij vingen te doen op investeringen, met name in het gebouw te Brussel. De netto winst steeg van Bfr. 5,1 millioen tot Bfr. 7,7 milhoen, ten laste waarvan over het in het vorig boekjaar van Bfr. 50 milHoen tot Bfr. 75 millioen verhoogde kapitaal, een onveranderd dividend van 6% gedeclareerd is. Netherlands Overseas Corporation Canada Ltd. De bijzondere financieringen gelegen in het internatio nale bancaire vlak, welke door de Netherlands Overseas Corporation Canada Ltd. worden geëntameerd, konden in het afgelopen jaar verder worden uitgebreid. Ook de zaken op effectengebied, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, vertonen een gestadige groei. De behaalde resultaten, waaruit 5 dividend werd uitgekeerd, stemmen tot tevredenheid. N. V. Financieringsmaatschappij N.O.B. Zoals wij reeds eerder hebben bekend gemaakt, is de participatie welke wij via bovengenoemde vennootschap in de Nederlandse Bank van Suid-Afrika Beperk hebben, ge leidelijk tot 25% gereduceerd, op welk niveau wij deze deelneming denken te handhaven. Daar de N.B.S.A. in de eerste maanden van 1965 haar geplaatste kapitaal van R. 6,6 milHoen tot R. 8 millioen verhoogd heeft, een feit waarop wij nog terugkomen bij de nadere bespreking van de ontwikkeHngen bij deze onderneming, namen wij daarin pro rata deel, zodat onze participatie van ruim R. 1,6 milHoen tot R. 2 milHoen toenam. De hieruit voortvloeiende nieuwe inkomsten zullen de resultaten van het boekjaar 1965/1966 ten goede komen. Over het per 30 september jl. geëindigde boekjaar, werd door de N.V. Financieringsmaatschappij N.O.B. een onver anderd dividend van 10% uitgekeerd. Op de gang van zaken bij een aantal deelnemingen van deze vennootschap zal op pag. 16 en 17 nog nader worden ingegaan. Nederlands-Overzeese Beleggingsmaatschappij N. V. Het afgelopen boekjaar is voor de N.O.B.M. alleszins gunstig geweest, zodat de financiële positie van de vennoot schap belangrijk kon worden versterkt. Besloten werd tot uitkering van een dividend van 4% over het vorig boekjaar tot 10 milHoen verhoogde kapitaal. De buitenlandse effectenbeleggingen werden in de loop van het verslagjaar verder verminderd. Aan de portefeuille werden enige be langen toegevoegd, die voor de toekomstige rentabiliteit van de vennootschap van betekenis kunnen zijn. Canneth Corporation Ltd. De beleggingen in Canada door deze dochtermaat schappij verricht vertonen een gestadige groei. Een interesse werd genomen in de financiering van een groot woning bouwproject in de omgeving van Toronto, in samenwerking met Canadese en andere financiële instelfingen. Deze finan ciering is voortgevloeid uit de nauwe relatie met de Metro- pohtan Trust Company, in welke maatschappij Canneth een belang heeft. De resultaten stemmen tot tevredenheid; het dividend werd op 5 gehandhaafd. N.O.B. Assurantiekantoor N.V. In de loop van het verslagjaar hebben wij een eigen assurantiebedrijf opgericht, t.w. N.O.B. Assurantiekantoor N.V. (N.O.B.A.) te Amsterdam. Deze 100% dochter- instelling is aangevangen met een maatschappelijk kapitaal van 250.000, waarvan gestort 100.000. Tot directeur van de N.O.B.A. werd benoemd de heer C. Th. Gülcher. Het werkterrein van de nieuwe vennootschap omvat primair de assurantiemakelaardij, welk bedrijf wordt uitgeoefend ten kantore van onze vestigingen te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. In de korte tijd van haar bestaan heeft de behoefte aan de diensten van de N.O.B.A. zich reeds duidelijk gemanifesteerd. Hierdoor ook konden de banden met onze relaties worden versterkt. 15

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 17