BEDRIJF VAN DE BANK Het schenkt ons voldoening te kunnen constateren dat onze instelling gedeeld heeft in de nog steeds voortgaande groei der algemene bedrijvigheid in Nederland en daar buiten. De toeneming van de industriële productie en de stijging van de omzetten in het buitenlands handelsverkeer hebben tot verhoogde activiteiten in alle afdelingen van ons bedrijf aanleiding gegeven, waarbij niet onbelangrijk hogere bruto resultaten konden worden geboekt. De inkomsten stijging werd evenwel goeddeels te niet gedaan door een onvermijdelijke toeneming der kosten, waaronder de per soneelskosten een belangrijke plaats innemen. Daarnaast dienen de kosten vermeld te worden verbonden aan de verdere expansie van ons concern, de mechanisering van onze administratie en de inrichting van een aantal ver bouwde kantoorruimten in ons pand Herengracht 5 50-552. Onze credietverlening aan handel en industrie onderging gedurende het verslagjaar een verdere uitbreiding, zij het dat zich ten deze de invloed deed gelden van de crediet- beperkende maatregelen van De Nederlandsche Bank. Wat de passieffinanciering betreft, is eveneens sprake van een toeneming, zowel van de aan de bank toevertrouwde middelen in de vorm van direct opeisbare tegoeden, als van spaarsaldi en a deposito geplaatste gelden. Mede door het gunstiger beeld van de betalingsbalans in de tweede helft van 1964 kwam de, in ons vorig verslag gememoreerde, voortschrijdende vermindering van de liqui diteit van het Nederlandse bankwezen in het laatste kwartaal van 1964 tot staan. In de verdere loop van het verslagjaar deden zich uiteraard fluctuaties voor, doch een uitgesproken krapte manifesteerde zich in feite slechts gedurende de maand juli jl., toen een ongewoon groot bedrag aan bank biljetten niet terugvloeide naar de banken, een en ander onder invloed van de vacantiebestedingen. Deze relatief meevallende ontwikkeling heeft evenwel niet kunnen ver hinderen dat de geldmarkttarieven na de sterke stijging van medio 1964, gemiddeld op een hoger niveau zijn gebleven dan voordien; dit geldt zowel voor de daggeldrente als voor de overige geldmarkttarieven. In het bijzonder de noteringen voor de langere termijnen bleken hierbij weinig gevoelig voor tijdelijke perioden van grotere geldruimte. Onze zaken met het buitenland toonden in het verslag jaar wederom een bevredigende toeneming. De relaties met buitenlandse banken konden zich verder ontplooien, terwijl ook onze rechtstreekse credietverlening aan buitenlandse cüënten andermaal een uitbreiding onderging. In samenhang daarmede vertonen ook de buitenlandse saldi opgenomen onder „Crediteuren" een stijging. De verheugende toe neming van onze omzetten op het gebied van documentaire credieten, incassi en betalingen voor rekening of ten gunste van cliënten, heeft overigens betrekking op zaken met velerlei landen en vloeit mede voort uit een uitbreiding van de relatiekring. Eveneens tot voldoening stemt de ver levendiging van onze betrekkingen met een aantal landen in het Verre Oosten. In het bijzonder geldt dit ons aandeel in de financiering van productenzaken met Indonesië. Het effectenbedrijf heeft ook het afgelopen boekjaar een gunstige ontwikkeling te zien gegeven. Met name kan melding worden gemaakt van een stijging van de inkomsten uit hoofde van emissies. Onze instelling verleende als leider van het syndicaat haar bemiddeling bij de volgende emissie 50.000.000 5%% obligaties Gemeente Rotterdam en nam, in chronologische volgorde, deel aan onderstaande uitgiften 1.400.000 nom. gewone aandelen A. L. van Beek N.V. ƒ15.000.000 6%% obligaties Mariastichting, Haarlem 6.174.000 6% in aandelen converteerbare obligaties N.V. Verenigde Industrie- en Handel maatschappij „Vihamij" 5.000.000 6% obligaties Willem Arntsz Stichting, Utrecht 6.000.000 6%% obligaties Diakonesseninrichting „Bronovo", 's-Gravenhage De betere resultaten van het effectenbedrijf stemmen te meer tot voldoening, indien zij gezien worden tegen de achtergrond van de teleurstellende ontwikkeling van de omzetten en koersen - vooral in de aandelensector - ter beurze van Amsterdam. Als voornaamste oorzaken van de terughoudendheid van beleggers op de aandelenmarkt kunnen o.m. worden genoemd, het vergrote aanbod van Nederlandse fondsen uit het buitenland, de minder gunstige vooruitzichten ten aanzien van de winstmogelijkheden bij verschillende ondernemingen hier te lande, alsmede de hoge rentestand waardoor de obligatie een aantrekkelijker alter natieve beleggingsmogelijkheid werd. Van enige verbetering van het beursklimaat valt voorshands helaas nog weinig te bespeuren. Opmerkelijk is overigens dat, ondanks het relatief hoge koerspeil op de Newyorkse beurs, de laatste tijd een toenemende belangstelling van de zijde van het Nederlandse publiek valt waar te nemen voor belegging in Amerikaanse fondsen, zulks wellicht mede onder invloed van het tot dusver onverminderde economische expansie tempo in de Verenigde Staten. O

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 15