VERSLAG UIT TE BRENGEN AAN AANDEELHOUDERS IN DES OCHTENDS Hierbij bieden wij U ons jaarverslag aan over het boekjaar van i October 1964 tot en met 30 september 1965. In dit verslag zijn opgenomen de balans per 30 september 1965 van onze vennootschap, alsmede de winst- en verlies rekening over de periode van 1 October 1964 tot en met 30 september 1965. Terzake van het ontbreken van een gecombineerde balans en winst- en verliesrekening van de Nederlandse Overzee Bank N.V. en een aantal geaffilieerde instellingen, zoals in onze voorgaande verslagen werden opgenomen, verwijzen wij naar bladzijde 15 van dit verslag onder het hoofd Deelnemingen van de Bank. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 januari 1965 werden de heren Mr. P. Heering en J. G. van Marie, die als commissaris aan de beurt van aftreden waren, als zodanig herkozen. Aan de beurt van aftreden zijn thans de heer D. F. W. Langelaan, die herkiesbaar is en de heer Jhr. Ir. C. L. C. van Kretschmar van Veen, die op de a.s. jaarvergadering zal aftreden, in verband met de bij onze vennootschap bestaande leeftijdsafspraken. De heer van Kretschmar van Veen is gedurende bijna twintig jaren lid van de Raad van Commissarissen, eerst van de Neder- landsche Bank voor Zuid-Afrika N.V., later van de Neder- HUN VERGADERING VAN 27 JANUARI 19 6 6, TE II.30 UUR landse Overzee Bank N.V., geweest. Voor de vele en belangrijke diensten, die hij aan deze instellingen heeft bewezen, betuigen wij de heer van Kretschmar van Veen gaarne op deze plaats onze dank. De heer C. Schokking, plaatsvervangend directeur der vennootschap, heeft op medische gronden moeten besluiten zijn functie neer te leggen. Het spijt ons ten zeerste dat deze beslissing moest worden genomen. Hij blijft echter als adviseur aan onze instelling verbonden. Gaarne spreken wij de hoop uit, dat wij van de uitnemende capaciteiten van de heer Schokking in diens nieuwe functie lang zullen kunnen profiteren. Per 3 juni 1965 benoemden wij de heer Drs. J. H. G. Suttorp tot plaatsvervangend directeur en per 25 maart 1965 de heren Drs. J. W. Spruit en Drs. W. van de Wardt tot onder-directeur der vennootschap. Met ingang van 1 maart 1965 werd de heer P. B. Devroe aangesteld als onze vertegenwoordiger te New York en als president van de Netherlands Overseas Corporation New York. Voorts benoemden wij met ingang van 1 december 1965 de heer W. Töben tot plaatsvervangend directeur van ons kantoor te Hamburg. ECONOMISCHE BESCHOUWINGEN Alhoewel de economische activiteit in de meeste Westerse industrielanden het afgelopen jaar een stijgende tendens bleef vertonen, was er over het algemeen - en dit geldt ook ten aanzien van Nederland - sprake van een vertraging van het expansietempo. Een uitzondering ten deze vormden de Verenigde Staten, waar het bruto nationaal product in nage noeg dezelfde orde van grootte toenam als in 1964. Minder gunstig daarentegen was de ontwikkeling van de Britse economie, terwijl voorts ook Frankrijk onder invloed van het twee jaar geleden geïntroduceerde stabilisatieprogramma met zekere stagnatieverschijnselen te kampen kreeg. Kan een reële groei van dooreengenomen 4,5 voor de Westerse landen nochtans niet onbevredigend worden ge noemd, een aantal steeds urgenter wordende problemen, zowel op monetair als op politiek terrein, dreigt in de naaste toekomst de economische ontwikkeling hinderpalen in de weg te leggen. In de monetaire sfeer hebben de recente spanningen rond de dollar en het pond sterling, hoofd zakelijk voortspruitend uit het betalingsbalansprobleem waarvoor de twee sleutelvaluta-landen maar vooral het Verenigd Koninkrijk zich reeds sedert jaren geplaatst zien, het vertrouwen in het huidige monetaire stelsel uiteraard niet vergroot. Van verschillende zijden is er dan ook op aangedrongen op zo kort mogelijke termijn tot een her ziening van het internationale betalingssysteem te komen. Wat de Verenigde Staten betreft, was de voortdurend 9

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 11