De winst vertoonde ten opzichte van het voorgaande boek jaar een stijging van ruim 15%; het netto niet geconsoli deerde winstbedrag beliep rond R. 1,3 millioen tegen R. 1,1 millioen in 1963/1964. Evenals in het boekjaar 1963/1964 werd een dividend van 10% gedeclareerd, waarvan in april 1965 reeds 5 als interim-dividend betaalbaar werd gesteld. In dit verband memoreren wij nog dat het aandelenkapitaal medio april 1963 door een claimemissie met R. 1,4 millioen werd verhoogd tot R. 8 millioen; de nieuwe aandelen hebben voor de helft in het dividend over het boekjaar 1964/1965 gedeeld. De reserve werd met een bedrag van in totaal R. 1,6 millioen, waarvan R. 1,4 millioen uit hoofde van de claimemissie, tot R. 5,9 milhoen verhoogd, terwijl de onverdeelde winst met R. 325.060 steeg tot R. 742.741. Tot onze spijt moeten wij er melding van maken dat de heer Drs. W. Koster zich om gezondheidsredenen genoopt heeft gezien als algemeen bestuurder van de vennootschap af te treden. Caribbean Mercantile Bank N. V. Overeenkomstig de in ons vorig verslag uitgesproken verwachtingen, behaalde deze deelneming gedurende het tweede jaar van haar bestaan een niet onbelangrijk hogere winst dan in het eerste jaar. Hierdoor kon over het boekjaar 1964 een dividend van 5% aan aandeelhouders worden uit gekeerd. De toeneming der activiteiten welke aan deze gang van zaken ten grondslag ligt, maakt het noodzakelijk dat de Caribbean Mercantile Bank N.V. binnen afzienbare tijd over een ruim en goed geoutilleerd kantoorgebouw beschikt. Met de bouw hiervan is inmiddels een aanvang gemaakt. Commercial Bank Zambia Ltd. Eind april 1965 maakten wij de oprichting bekend van de Commercial Bank Zambia Ltd. Het betreft hier de eerste handelsbank, welke in deze jonge staat geconstitueerd werd. In het geplaatste en volgestorte kapitaal ad 2 5 0.000 wordt behalve door de N.V. Financieringsmaatschappij N.O.B. ■ook door de Nederlandse Bank van Suid-Afrika Beperk en een dochteronderneming van de Continental Illinois Natio nal Bank deelgenomen, ieder voor een derde deel. De Commercial Bank Zambia Ltd. heeft het vroegere Noord- Rhodesische bedrijf van de Nederlandse Bank van Suid- Afrika Beperk met kantoren te Lusaka, Ndola en Kitwe overgenomen. Naar wij verwachten zal in het thans lopende boekjaar een nieuw kantoor te Livingstone worden ge opend. Een verdere ontplooiing der activiteiten wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Investeringsbank Amsterdam N. V. Het eerste boekjaar, hetwelk eindigde op 31 december 1964, werd met een positief resultaat afgesloten. Het winst saldo werd aangewend ter versterking van de vermogens positie van de vennootschap. In het lopende boekjaar kon uitbreiding worden gegeven aan het aantal participaties. De ontwikkeling van de activiteiten van deze deelneming opent aantrekkelijke perspectieven. De I.B.A. bouwde haar orga nisatie uit, hetgeen haar in de gelegenheid stelde initiatieven te nemen tot en deel te nemen in consortia voor speciale financiële transacties. De gang van zaken in 1965 heeft aan onze verwachtingen beantwoord. Union Industrial Bancaria Medio 1965 werd besloten tot uitbreiding van het aan delenkapitaal met Ptas. 300 millioen tot Ptas. 900 millioen door middel van een claimemissie tegen een koers van 176%, waaraan wij - evenals bijna alle overige buitenlandse aan deelhouders - hebben deelgenomen tot behoud van onze relatieve positie. Over het eerste boekjaar 1964 werd een dividend uitgekeerd van 4%. Hieruit blijkt reeds dat de ontwikkeling in 1964 voorspoedig is geweest, terwijl ook de gang van zaken in 1965 niet te wensen heeft overgelaten. Door deze participatie zijn wij tevens in de gelegenheid ons inzicht in de Spaanse economie te vergroten. Inter shop Holding A.G. Het winkelcentrum Main Taunus Plaza nabij Frankfurt is verreweg het grootste object van Intershop Holding A.G., welke vennootschap zich bezig houdt met het financieren van bedrijfspanden voor de detailhandel. De ontwikkeling van een dergelijk winkelcentrum is geen eenvoudige zaak, doch reeds thans kan worden gezegd dat het onderhavige object een succes is. De omzetten vertonen een gestadige stijging en de parkeergelegenheid zal op korte termijn be langrijk moeten worden uitgebreid. Ook de ontwikkeling van de overige objecten van Intershop Holding A.G. geeft reden tot tevredenheid. Thans wordt alle aandacht gegeven aan mogelijkheden van verschillende aard tot herfinanciering van door Intershop geëntameerde projecten; gehoopt wordt dat de plannen in die richting gedurende 1966 vastere vorm zullen aannemen. 17

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 19