Voor ons kantoor te Hamburg zijn de omstandigheden gedurende het verslagjaar niet onverdeeld gunstig geweest. De Deutsche Bundesbank vaardigde restrictieve maatregelen voor bijkantoren van buitenlandse bankinstellingen uit, welke het terugvallen op de moederinstelling in geval van liquiditeitsspanningen vrijwel prohibitief doet zijn. Ons kantoor is derhalve goeddeels aangewezen op de locale geldmarkt, welke in het afgelopen boekjaar een niet onaan zienlijke rentestijging te zien heeft gegeven. Ondanks deze omstandigheden en de verscherpte concurrentie tussen de banken in het algemeen, was de gang van zaken per saldo niet onbevredigend en konden hogere inkomsten worden geboekt. De stijging der onkosten kon echter niet geheel worden gecompenseerd. In het kader van onze samenwerking met de Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago, hebben wij aan de inrichting en bezetting van onze ver tegenwoordiging te New York bijzondere aandacht besteed. De activiteiten van onze vertegenwoordiging te Rio de Janeiro hebben zich ook het afgelopen verslagjaar in op gaande lijn ontwikkeld; diverse nieuwe contacten konden worden gelegd. Intussen heeft de externe positie van Brazilië, mede dank zij de financiële hulp van de Verenigde Staten en een aantal internationale instituten, enige verbetering ondergaan. Waar het de Braziliaanse regering in het kader van het stabilisatieplan ook ernst lijkt te zijn met het voor nemen het budgetdeficit belangrijk te reduceren, laten de economische vooruitzichten voor Brazilië zich thans ietwat hoopvoller aanzien dan zij de laatste jaren zijn geweest. Voor het eerst sedert vele jaren werden in onze kantoren geen bouw- of verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Dit was wel het geval met het naast ons hoofdkantoor ge legen ons toebehorende pand Herengracht 5 5 4, dat ten dele wordt gerestaureerd, waarna N.O.B. Assurantiekantoor N.V., alsook een tweetal onzer geaffilieerde instellingen t.w. de N.V. Nederlandse Liquidatiekas en Lease Plan Nederland N.V., aldaar gevestigd zullen zijn. Per 1 October 1965 werd de computer, over de bestelling waarvan wij vorig jaar berichtten, in werking gesteld. Het stemt tot voldoening te kunnen constateren dat de veel eisende voorbereidingen hebben geleid tot een geruisloze overgang van de administratie der geldrekeningen. Over enige maanden zullen ook de effectenrekeningen met behulp van de computer worden geadministreerd. Zowel de hier mede gepaard gaande werkzaamheden, waarvan de gevolgen gedurende het verslagjaar op vele afdelingen hun stempel hebben gezet, als de normale zich steeds uitbreidende activi teiten onzer instelling, hebben opnieuw hoge eisen gesteld aan ons gehele personeel. Het is ons een behoefte op deze plaats allen onze dank te betuigen. DEELNEMINGEN VAN DE BANK Juist voor het einde van het verslagjaar heeft zich terzake een belangrijke ontwikkeling voorgedaan, welke wij reeds door middel van een persbericht bekend maakten. Het be treft de oprichting van de Continental and Overseas Investments N. V. De nauwe en bevredigende samenwerking die in korte tijd tot stand kwam tussen onze instelling en de Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago, welke grote Amerikaanse bank een 10% belang bij onze vennootschap verwierf - een feit waarvan wij in het verslag over het boekjaar 1963/1964 onzer vennootschap melding maakten - heeft geresulteerd in het plan, een holdingmaat schappij op te richten, met als voornaamste doelstelling het deelnemen in financiële instellingen, vooral in banken in West-Europa, uitgezonderd in Nederland. De verdere besprekingen dienaangaande hebben tot volledige overeen stemming geleid. Daaruit vloeide voort dat wij, aanvankelijk alleen, op 28 september 1965, de Continental and Overseas Investments N.V. (af te korten tot COIN) hebben opgericht, een vennootschap gevestigd te Amsterdam met een maat schappelijk kapitaal van 50 millioen, waarvan in eerste aanleg geplaatst en gestort 10 millioen. Het ligt in de bedoeling dat de Continental Illinois National Bank een gelijk belang als het onze in de nieuwe maatschappij zal verwerven, zodra de daartoe benodigde vergunning van de Federal Reserve Board is verkregen. Het geplaatste en gestorte kapitaal zal alsdan overeenkomstig worden ver hoogd. De verwezenlijking van een en ander zal ertoe kunnen leiden dat een groepering van banken in Europa ontstaat, die in samenwerking met een van de belangrijkste banken in de Verenigde Staten, haar clientèle financiële diensten in de ruimste zin zal kunnen bewijzen. Reeds van den beginne af heeft het beide partners in de COIN voor ogen gestaan, een eerste schrede te doen naar de verwezenlijking der doelstelling van deze vennootschap, 14

Jaarverslagen ABN-AMRO Art & Heritage

Nederlandse Overzee Bank | 1964 | | pagina 16